СТАНДАРДИ И ПРОПИСИУ складу са све развијенијом административном праксом код стваралаца архивске грађе, све вишим нивоом сложености архивске делатности, и сталним технолошким напретком, већ дуго се намеће потреба за стандардизацијом поступака и процедура у канцеларијском пословању, управљању документарним материјалом, као и приликом чувања и заштите архивске грађе.

Стандардизација поступака и процедура у канцеларијском пословању, управљању документарним материјалом, као и чување и заштита архивске грађе, одређени су прописима донетим на међународном и републичком нивоу.


Међународнe стандардe који се односе на архиве и канцеларијско пословање, као и управљање документарним материјалом, доноси ИСО – Међународна организација за стандардизацију и МАС – Међународни архивски савет.


Радом ових међународних институција створено је више различитих стандарда који су нашли широку примену у модерном канцеларијском пословању и архивистичкој пракси: ISAD(G) – општи стандард за опис архивске грађе, ISAAR (CPF) – стандард за опис правног или физичког лица као ствараоца архивске грађе, као и ISDIAH – међународни стандард о институцијама које чувају архивску грађу.


Основ већине стандарда, како архивистичких, тако и оних који се односе на канцеларијско пословање, јесте стандард SRPS ISO 15489, усвојен средином новембра 2007. године. Циљ ISO 15489 да свеобухватно регулише област управљања документима, као и да омогући нову законску регулативу у овој области, засновану на савременим критеријумима чувања и коришћења докумената.


Стручни рад архивске службе у Србији уређен је низом прописа, а основни извор права који уређује ову област је Закон о културним добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94), донет 1994. године. У изради је Нацрт новог Закона о архивској грађи и архивској служби, који се налази и на веб презентацији Министарства културе Републике Србије.


Рад архивске службе регулисан је, и Упутствима и препорукама Архивског већа, донетим у периоду 1967–1973. године, као и Правилником о регистрима архивске грађе (Службени гласник Републике Србије, 24/97).


Принципи који постављају високе стандарде понашања у архивској струци, њихову одговорност за надзор, преузимање, обраду, чување, заштиту и руковање архивском грађом, садржани су у Етичком кодексу архивиста.