КОРИШЋЕЊЕ


Архив чува архивску грађу насталу у раду државних органа, установа, привредних организација, друштава, као и појединаца.


Право на коришћење архивске грађе и библиотечког материјала Архива имају сви грађани Србије, као и страни држављани.


Услови и начин коришћења архивске грађе и библиотечког материјала утврђени су Законом о културним добрима и Ова акта корисници могу добити у Центру за информације и у читаоници Архива.


Архивска грађа и библиотечки материјал доступни су за:
- научне, студијске, стручне, публицистичке и друге потребе;

- потребе органа, организација и установа које обављају законом одређену званичну службу;

- потребе установа, предузећа, и других институција када се ради о регулисању њихових интереса;

- културно-просветну и педагошку делатност;

- приватно-правне потребе грађанских лица. 

Архивска грађа није доступна ако:
- стваралац, дародавац, депонент или продавац писмено постави ограничења;

- Сручно веће Архива утврди дa се може користити само под посебним условима;

ако је у тако лошем стању да постоји опасност од још већег оштећења при употреби.

 

Архивска грађа се не издаје на коришћење:
- док се налази на сређивању, обради, конзервацији и рестаурацији, коричењу, микрофилмовању, изложби или припреми за публиковање;

- уколико се ради о раритетима архивалија и књижног фонда, издвојеној грађи, оштећеним документима и књигама, као и о грађи од изузетног значаја, уместо њих користе се фотокопије или на други начин репродуковани материјал;

- уколико је архивска грађа објављена и снимљена, уместо ње користе се публикације, односно микрофилмови.


Кориснику су на располагању научно-информативна средства: водичи, инвентари, индекси, каталози, и разноврсни пописи архивске грађе, на основу којих се одабира и наручује архивска грађа за истраживање.


Архив, за потребе корисника, обавља фотокопирање архивске грађе, скенирање и снимање дигиталним фотоапаратом, уз финансијску надокнаду према Ценовнику.


Омогућена је и куповина информативних средстава и публикација које је објавио Архив.


Страни држављани

Страни држављани могу да користе архивску грађу под условима прописаним Законом о културним добрима Републике Србије.


Препорука за корисника – информишите се у Центру за информације писменим или телефонским путем да ли се архивска грађа потребна за истраживање чува у Архиву.

Архивска грађа се може користити само у читаоницама Архива.
Радно време:


Радно време Архива је од 7:30 до 15:30 часова, сваког радног дана, осим у дане државних празника. У наведеном времену могу се успоставити контакти са свим службама у Архиву.


Читаоница Архива отворена је за истраживаче од 8:00 до 15:00 часова.


Библиотека Архива ради од 8:00 до 15:30 часова, а пауза је од 10:30 до 11:00 часова.
Адреса:


Међуопштински историјски архив Шабац, 15 000 Шабац, Војводе Мишића 18 а


Телефон Центра за информације: 015 354 992


E-mail адреса Архива: office@archives.org.rs


Контакт особа: Иван Костадиновић