Историја је учитељица живота.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Почетна Делатност
О Архиву - Делатност

ДЕЛАТНОСТ

Ел. пошта Штампа ПДФ

 

"УНОСИТИ СВЕТЛОСТ НАУЧНЕ ИСТИНЕ У ДОГАЂАЈЕ ПРОШЛОСТИ ЗНАЧИ СЛУЖИТИ САДАШЊОСТИ"

Иво Андрић

 

 

Својом основном делатношћу да прикупља, чува, врши заштиту и сређивање архивске грађе и омогућава њено коришћење у научне и друге сврхе, Архив, осим што обавља послове заштите културне баштине, у значајној мери доприноси обликовању научно засноване слике о прошлости чиме остварује своју стручну, културну и опште друштвену улогу. Истовремено, стварајући услове да и нараштаји који долазе буду у прилици да на основу архивске грађе критички суде и о данашњем, и сваком другом времену, ова установа остаје један од ослонаца националне културе у будућности.

 

 

Архив је једна од најзначајнијих установа, где је у посебном виду сабрано искуство ранијих генерација које, у не малој мери изграђује и дефинише и савремено доба.

 

 

Организација рада Архива, као установе послује у складу са позитивним законским прописима Републике Србије, а делатност је утврђена Статутом и организована је са три службе. Матична установа за архивистички рад је Архив Србије у Београду. Архив је организован у складу са низом разноврсних стручних послова који се одвијају у међусобној вези и произилазе из његових основних функција, почев од пријема архивске грађе, преко сређивања, заштите, чувања, до њеног коришћења и публиковања.

 

 

Послове заштите архивске грађе ван Архива обавља Служба за заштиту, евидентирање, и преузимање архивске грађе и регистратурског материјала ван Архива. Задатак ове службе је да врши комплетан надзор над пословима са архивском грађом док се она још налази код стваралаца.

Служба за заштиту, евидентирање, и преузимање архивске грађе и регистратурског материјала ван Архива остварује евидентирање и стручни надзором над 359 евидентираних активних регистратура и 409 пасивних регистратура, од којих је један део преузет и евидентиран као фонд Архива. Стање архивске грађе и све промене у њеном настанку, чувању и заштити редновно се региструју, а од стране надлежне службе Архива, остварује се стална стручна контрола и пружање стручне помоћи. Инсистира се на израдама Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања, одабир архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала. Због специфичности у коима се Архив налазио (недостатак смештајног простора), од 1995. године, Архив, није вршио преузимање грађе старије од 30 година, као ни оних престалих са радом. У сарадњи са регистратурама, грађа је евидентирана и остављана на терену, док се не стекну услови за њено преузимање. Након усељавања у ново - адаптирану зграду, Архив, прво је извршено преузимање стечајне документације, а сада је у току и поступак оне докуметације која већ дужи низ година чека на преузимање.

Архивска грађа која је, према законским прописима, приспела за преузимање, по било ком основу, правовремено се преузима на чување, сређивање и коришћење у Архив, као надлежну установу.

У задњих десет година дошло је до промене власничких односа и престанка рада бивших друштвених предузећа, која су постала акционарска друштва, приватизована или због поступка стечаја престала са радом. Ова служба је извршила преузимање стечајне документације у укупном износу од 662,23 m1, односно 88 регистратура, регистратурски средила и сместила у депое, како би могла бити издавана корисницима.


 

Пријем, смештај, чување архивске грађе и њено издавање у сврхе сређивања и коришћења, као једну од најзначајнијих функција установе, обавља служба Депоа, која је дужна да води евиденције о целокупној архивској грађи коју Архив чува. Архив поседује шест депоа у којима се чува архивска грађа.

 

 

Служба за сређивање, обраду, коришћење и чување архивске грађе, обавља сређивање и обраду фондова у континуитету од оснивања Архива. Сређивање и обрада архивске грађе је стручни посао највишег ранга од кога суштински зависи, како могућност квалитетног коришћења архивске грађе, па последично и научног тумачења прошлости. У оквиру ове врсте послова ради се на разврставању архивске грађе на фондске целине, обради архивских књига, издвајању безвредног регистратурског материјала, класификацији и систематизацији архивске грађе, изради научно-информативних средстава за фондове и збирке, попут сумарних и аналитичких инвентара, регистара, пописа архивске грађе, као и водича кроз архивску грађу Међуопштинског историјског архива у Шапцу.

 

Архивски фондови и збирке, су у сређеном стању, док су фондови старог периода и аналитички обрађени. Фондови преузети из стечаја су регистратурски сређени, тако да се њихова садржина може издавати корисницима. Већина фондова је сређена по принципу слободне провенијенције, а у случајевима када је степен очуваности архивске грађе висок, по принципу провенијенције. За 264 фонда и 11 збирки урађени су сумарни инвентари. За остале фондове урађен је попис архивске грађе, општи инвентар и досијеа фондова.


 

Центар за информације са архивском библиотеком као посебно организована служба унутар самога Архива не постоји, него је у саставу службе за сређивање и обраду архивске грађе. Центар за информације има задатака да прикупља, , обрађује, систематизује и пружа корисницима стручне информације о: архивској грађи, научно – информативним средствима, коришћењу архивске грађе архива, техничким и осталим условима рада архива. Све информације у вези израде каталога архивских фондова, збирки и информативних средстава налазе се у овој служби.

 

 

Међуопштински историјски архив Шабац има и специјализовану Библиотеку затвореног типа (библиотечки фонд се може користити само у Читаоници Архива) чији фонд садржи књиге и часописе са темама из области историје и сродних друштвених наука, а корисницима су као помоћно средство доступни и други библиотечки материјали, попут штампе, службених гласила, енциклопедија, лексикона и речника. Све информације о изради информативно-библиографске евиденције за набављени библиотечки материјал налазе се и воде у самој библиотеци, код запосленог радника са положеним стручним испитом за послове библиотекара.

 

 

Архивска библиотека као приручна библиотека у Архиву, настала је и формира се са почетком оснивања Архива и служи да прати и допуњује поједине догађаје који су се дешавали на овим просторима од почетка XIX века. У фази реконструкције зграде "Стара болница", у којој се сада Архив налази, искоришћена је прилика да се изврши реорганизација библиотеке и среди по УДК-а систему, а на основу упутства матичне Библиотеке шабачке, што омогућава ефикасно проналажење наслова. Такође је урађен и каталог у електронској форми за бржу претрагу.

 

 

Приручна библиотека Архива поседује 2564 наслова књига, монографија, публикација, 250 наслова часописа и 48 наслова новина. Поред наслова штампаних у XX веку, библиотека располаже и са 20 књига штампаних од 1838. - 1900. године. У оквиру добре сарадње са другим установама заштите у Шапцу (Народни музеј и Библиотека шабачка), истраживач може добити информацију о библиотечком фонду ових установа у самом Архиву.

 

 

У Служби општих послова обављају се књиговодствени и благајнички послови, правни и административни пословикао и послови одржавања и обезбеђења објекта, као и други послови од интереса за Међуопштински историјски архив у Шапцу. У саставу ове Службе је и Пријемна канцеларија, која обавља послове пријема захтева корисника, административне послове, послове израде и издавање уверења правним и физичким лицима, на основу података из архивске грађе и копија докумената установама и појединцима ради остваривања њихових законских права. У просеку преко ове канцеларије годишње се изда око 1 200 уверења. За успешан рад свих служби неопходно је праћење књиговодствених и материјално - финансијских прописа за које је задужен један запослен у Архиву. Послове одржавања хигијене обављају 2 помоћна радника и један домар, који свакодневним радом одржавају како радне просторије, депое, тако и дворишни простор Архива.

Радом Архива руководи директор. У случају његове одсутности или спречености, директора замењује лице које директор одреди.

 

 

Архивску грађу чине изворни и репродуковани писани, цртани, компјутеризовани, штампани, фотографисани филмовани микрофилмовани, фонографисани или на другиначин забележени документарни материјал од посебног значаја за науку и културу који је настао у раду државних органа и организација, органа јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, политичких организација и њихових органа, установа и других организација, верских заједница као и појединаца, без обзира на то кад и где је настао и да ли се налази у установама заштите или ван њих.

контакт

директор

- телефон/ факс 015 354 989

Давор Станојевић

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели